Q-Java Nauka Jazdy Q-Java Nauka Jazdy

WITAMY NA Q-JAVA
Nauka jazdy i szkolenia

Wybór szkoły nauki jazdy Q-JAVA to gwarancja bezstresowej i profesjonalnej nauki. Oferuję indywidualne podejście do każdego kursanta oraz skuteczność przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, na co dowodem jest wysoka kwalifikacja w rankingach zdawalności egzaminów w WORD- zie. W 2014 r. ponad 60 osób za pomocą tej szkoły zdało prawo jazdy za pierwszym razem!

Z pewnością powodem takich dobrych wyników jest przyjemna atmosfera oraz odpowiednio wyszkoleni instruktorzy, którzy dostosowują jazdy do potrzeb i postępów kursanta.

Osoba po kursie w szkole nauki jazdy Q-Java jest w pełni przygotowana i świadoma przebiegu egzaminu państwowego i wie, co będzie przedmiotem oceny przez egzaminatora.

Co roku szkolimy coraz większą liczbę kursantów, a zdawalność wciąż się utrzymuje na poziomie ponad 50% za pierwszym podejściem, dzięki czemu zajmujemy nieustannie czołowe miejsca w rankingach zdawalności utrzymując wysoką jakość szkolenia. Pokazuje to, że nie jest to efekt przypadku lecz solidnej pracy oraz bogatego doświadczenia, jakim mało kto może się pochwalić na pilskim rynku. Dysponujemy najnowocześniejszą flotą, co poprawia jakość szkolenia utrzymując wysokie standardy.

Q-Java Nauka Jazdy
Radosław Kujawa, 64-920 Piła, ul. Okrzei 18
Budynek ABC APARTAMENTY, poziom minus jeden, sala nr 3
Q-Java Nauka Jazdy
Masz pytania? Zadzwoń teraz! +48 660 469 234

Oferta

(Kliknij w wybraną pozycję aby przeczytać więcej informacji)

REGULACJE PRAWNE
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 125 poz. 874 z 2007 r.) reguluje całokształt problematyki, związanej z formalnymi możliwościami wykonywania działalności transportowej osób i rzeczy.
 2. Zgodnie Dz. U. z 2010 r. Nr 43, poz. 246 USTAWY z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w art. 39a. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła:
  • 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   • C lub C+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną
   • C1 lub C1+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną
  • 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   • C lub C+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
   • D lub D+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną ,
   • D1 lub D1+E – o ile przewóz wykonywany jest na regularnych liniach, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną.
  • 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: D lub D+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
   • posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 20 czerwca1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908, z późn. zm.);
   • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
   • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
   • ukończyła szkolenie okresowe;
 3. Zgodnie Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701 USTAWY z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym w art. 39a. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:
  • ukończyła 21 lat;
  • posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908, z późn. zm.);
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  • uzyskała kwalifikacje wstępną;
  • ukończyła szkolenie okresowe;
PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY PRZEWÓZ DROGOWY ZOBOWIĄZANI SĄ DO KIEROWANIA KIEROWCÓW NA:
 1. Szkolenia okresowe
 2. Badania lekarskie i psychologiczne
 3. Pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych
 4. Przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii:
  • świadectw kwalifikacji zawodowej,
  • orzeczeń lekarskich i psychologicznych;
 5. Prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych
 6. Przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii orzeczeń i świadectw, o których mowa w pkt 4.
 7. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może pokryć koszty szkoleń okresowych kierowcy.
KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ:

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
 2. studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 3. Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ZAKRES TEMATYCZNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 314)
Szkolenie w ramach:

 1. kwalifikacji wstępnej – 280 godzin
  • część podstawowa – teoretyczna – 195 godzin
  • część specjalistyczna
   • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
   • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin
   • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny
 2. kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – 140 godzin
  • część podstawowa – teoretyczna – 97 godzin
  • część specjalistyczna
   • zajęcia teoretyczne – 33 godzin
   • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin
   • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny
 3. kwalifikacji wstępnej uzupełniającej – 70 godzin
  • część specjalistyczna
   • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
   • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godzin
 4. kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej – 35 godzin
  • część specjalistyczna
   • zajęcia teoretyczne – 32,5 godzin
   • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godzin
DLA KOGO?

Szkolenie na kwalifikację wstępną przyspieszoną dotyczy osób, które posiadają prawo jazdy kategorii C / C+E lub D / D+E, a chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej. Chodzi o prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C i zamierzają rozpocząć pracę po 21 roku życia.
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D i zamierzają rozpocząć pracę po 23 roku życia.

Dodatkowe wymagania, jeśli chodzi o możliwość przystąpienia do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej to:

 • przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 185 dni roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo studiuje co najmniej sześć miesięcy, lub
 • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewóz na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy,
 • posiadanie aktualnego prawa jazdy dowolnej kategorii.

Od 19.01.2013 r. ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej umożliwia uzyskanie kat. D prawa jazdy od 23 rokiem życia.

CZAS TRWANIA

Kwalifikacja wstępna przyspieszona stanowi szkolenie skrócone. W pełnej wersji trwa 280 godzin, natomiast w wersji przyspieszonej – 140 godzin.

Zajęcia dydaktyczne podzielone są na część teoretyczną oraz część praktyczną. Zajęcia z teorii trwają 130 godzin (97 godzin szkolenie podstawowe, 33 godziny szkolenie specjalistyczne). Praktyczna część kursu trwa 10 godzin, z czego 8 godzin przeznaczonych jest na jazdę w ruchu miejskim, zaś 2 godziny wykorzystywane są na praktykowanie jazdy w warunkach specjalnych.

EGZAMIN

Kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez wojewodę ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin na kwalifikacji wstępnej przyspieszanej składa się z dwóch części: podstawowej i specjalistycznej. Część podstawowa składa się z 20 pytań. Wynik pozytywny wynosi 16 prawidłowych odpowiedzi. Część specjalistyczna 10 pytań. Wynik pozytywny 5 prawidłowych odpowiedzi.

Zakres tematyczny i czas trwania modułów szkolenia okresowego i zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego:

Uwarunkowania wstępne.

Założeniem podstawowym jest kursowy system szkolenia. Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

 1. C, C+E, C1 i C1+E lub
 2. D, D+E, D1 i D1+E

Zakłada się, że każdy z uczestników kursu musi posiadać prawo jazdy kat. wymienionej powyżej.
Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego, w zakresie tematycznym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, obejmuje:

 1. 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego;
 2. 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

Szkolenie okresowe, prowadzone w formie cyklu zajęć, obejmuje 35 godzin zajęć, realizowanych w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego – cena jednego modułu 190 zł.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

 1. 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.
 2. 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  • kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
  • kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
 3. 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  • kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
  • kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
 4. 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  • kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
  • kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
 5. 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  • kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
  • kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.
 6. 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.
KATEGORIA AM

Uprawnia do kierowania czterokołowcem lekkim oraz motorowerem, minimalny wiek kandydata 14 lat.

Kurs na kategorię AM składa się z 4 godzin szkolenia z pierwszej pomocy i 5 godzin szkolenia praktycznego.

Cena kursu na prawo jazdy kat. AM –1500 zł

Cena egzaminu za prawo jazdy kat. AM – Teoria - 30 zł, Praktyka - 140 zł

KATEGORIA A1

Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, czterokołowcem lekkim oraz motorowerem, minimalny wiek kandydata 16 lat.

Kurs na kategorię A1 składa się z 4 godzin szkolenia z pierwszej pomocy i 20 godzin szkolenia praktycznego.

Cena kursu na prawo jazdy kat. A1 – 2600 zł

Cena egzaminu na prawo jazdy kat. A1 – Teoria - 30 zł, Praktyka - 180 zł

Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 150 zł.

KATEGORIA A2

Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwu krotność mocy tego motocykla, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW, czterokołowcem lekkim oraz motorowerem, minimalny wiek kandydata 18 lat.

Kurs na kategorię A2 składa się z 4 godzin szkolenia z pierwszej pomocy i 20 godzin szkolenia praktycznego.

Cena kursu na prawo jazdy kat. A2 –3000 zł

Cena egzaminu na prawo jazdy kat. A2 – Teoria - 30 zł, Praktyka - 180 zł

Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 150 zł.

KATEGORIA A

Uprawnia do kierowania każdym motocyklem, minimalny wiek kandydata 24 lata chyba, że posiada prawo jazdy kat.A2 od 2 lat, to minimalny wiek kandydata wynosi 20 lat.

Kurs na kategorię A składa się z 4 godzin szkolenia z pierwszej pomocy i 20 godzin szkolenia praktycznego.

Cena kursu na prawo jazdy kat. A – 3000 zł

Cena egzaminu na prawo jazdy kat. A – Teoria - 30 zł, Praktyka - 140 zł

Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 150 zł.

Kurs na prawo jazdy kategorii A - Tryb przyśpieszony

Istnieje możliwość przystąpienia do kursu na prawo jazdy kategorii A w trybie przyśpieszonym. Czas trwania 3 tygodnie. Koszt 3500 zł.

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, pod warunkiem zdania dodatkowego egzaminu praktycznego,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 • ciągnikiem rolniczym i pojazdami wolnobieżnymi.

Minimalny wiek kandydata to 18 lat.

Kurs na prawo jazdy kategorii B składa się z 30 godzin szkolenia teoretycznego i 30 godzin szkolenia praktycznego.

Szkolenie praktyczne odbywa się na samochodach Kia Rio IV – dokładnie takich samych, na jakich przeprowadzany jest egzamin przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile.

KOSZT KURSU
 • Cena szkolenia podstawowego – 3100 zł
 • Cena egzaminu na prawo jazdy kategorii B – 30 zł teoria 140 praktyka
 • Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 120 zł.
Kurs na prawo jazdy kategorii B - Tryb przyśpieszony

Istnieje możliwość przystąpienia do kursu na prawo jazdy kategorii B w trybie przyśpieszonym. Czas trwania 3 tygodnie. Koszt 3500 zł.

Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 130 zł.

Kurs na prawo jazdy kategorii B - automatyczna skrzynia biegów

Istnieje możliwość przystąpienia do kursu na prawo jazdy kategorii B w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów. Czas trwania 3 tygodnie. Koszt 3200 zł.

Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 130 zł.

Kurs na prawo jazdy kategorii B - automatyczna skrzynia biegów tryb przyśpieszony

Istnieje możliwość przystąpienia do kursu na prawo jazdy kategorii B w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów w ustalonym przyśpieszonym terminie.

Kurs na prawo jazdy kategorii B+E

Kategoria B+E prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii B, łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t.

Kurs na prawo jazdy kategorii B+E składa się z 20 godzin szkolenia teoretycznego i 15 godzin szkolenia praktycznego.

UWAGA! Egzamin organizowany przez WORD na kategorię B+E obejmuje tylko część praktyczną.

Minimalny wiek kandydata to 18 lat oraz posiadanie prawa jazdy kat. B.

Po zdaniu egzaminu uzyskujemy automatycznie prawo jazdy na kategorię T.

KOSZT KURSU 2000 ZŁ EGZAMIN 200 ZŁ

Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 150 zł.

KURS KATEGORII C

Prowadzimy kursy prawa jazdy kategorii C.

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej.

Minimalny wiek kandydata to 21 lat.

Szkolenie na prawo jazdy kategorii C składa się z 20 godzin teorii i 30 godzin zajęć praktycznych.

KOSZT KURSU
 • Cena szkolenia podstawowego – 4000 zł
 • Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 150 zł
 • Cena egzaminu na prawo jazdy kategorii C - 230 zł
KURS KATEGORIA C + E

OSK Q-Java prowadzi kursy na prawo jazdy kategorii C+E.

Kategoria C+E uprawnia do kierowania pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii C, łącznie z przyczepą (przyczepami).

UWAGA! Egzamin na tę kategorię prawa jazdy obejmuje tylko część praktyczną.

Minimalny wiek kandydata to 21 lat oraz posiadanie prawa jazdy kategorii C.

Szkolenie na kategorię C+E składa się z zajęć z pierwszej pomocy i 25 godzin praktyki.

KOSZT KURSU
 • Cena szkolenia podstawowego – 4000 zł
 • Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 150 zł
 • Cena egzaminu na prawo jazdy kategorii C+E – 245 zł
KURS KATEGORIA C, C + E, Kwalifikacja wstępna

Zamów pakiet usług i zapłać mniej!

Koszt to tylko 11000 zł.

PODANE CENY NIE SĄ CENAMI STAŁYMI I MOGĄ ULEC ZMIANIE

Dane do przelewu
Bank Pekao
Nr konta: 93124036951111001081937986
64-850 Ujście, Czarnkowska 33A
W tytule przelewu Imię i Nazwisko kursanta

Egzamin

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
64-920 Piła
ul. Lotnicza 6
www.word.pila.pl

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

UWAGA: Kandydat na egzamin przynosi dowód osobisty bądź paszport!

Ważniejsze telefony:
Sekretariat - (067) 212-07-77, fax (067) 212-07-76
Biuro Obsługi Klienta - (067) 212-07-83
Dział kursów i szkoleń - (067) 212-07-84


Ośrodek jest czynny:
poniedziałek. - piątek - 08.00 - 15.00
soboty - 09.00 - 14.00

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

NAUKA JAZDY Q-JAVA
Radosław Kujawa

KONTAKT
tel. kom. 660 469 234
e-mail: q_java@op.pl

Sala wykładowa znajduje się na ul. Okrzei 18,
Budynek ABC Apartamenty, sala nr 3 poziom minus jeden.

Aktualnie promocje, nowości i opinie dostępne są
na oficjalnej stronie na facebooku
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest firma Nauka Jazdy "Q-Java" Radosław Kujawa z siedzibą w Ujściu, ul. Czarnkowska 33A, 64-850 Ujście. Dane przetwarzane są w celu bieżącej obsługi klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne dla prowadzenia dalszego toku obsługi Klienta.